Khaoyai Color Streets Project

29 August 2015

"Khaoyai Color Streets Project" (CSR)
โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสีสันสวยงามริมทางหลวง พัฒนาภูมิทัศน์ริมถนนหลวงให้กลายเป็นเส้นทางแห่งสีสัน เป็นแหล่วงท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

จัดโดย ชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (SUTEC) ร่วมกับ กรมทางหลวง

กิจกรรมของโครงการฯ อาทิ
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมถนนหลวง
- การจำหน่ายเสื้อยืดโครงการฯ เพื่อจัดหางบประมาณในการซื้อต้นไม้และการดูแลรักษา

< Back